Ph.D  Students 

Engg. Sciences (Civil) 

 1. Rajesh Kumar
 2. Rakesh Paswan
 3. Md. Reyazur Rehman
 4. Chanchal Sonkar
 5. G. Shantha Kumar
 6. Mahesh Sharma
 7. Ravi Kumar
 8. Shiv Singh Patel
 9. Humera Athar
 10. Ishwarya  G.
 11. Monalisha Behara
 12. Piyush Mohanty
 13. Mickey Dalbehera
 14. Siddharth Behera
 15. Anindya Pain

 

Chemical Science

 1. Usha Sharma

 

Physical Sciences  (Geo Science)

 1. Prem Chandra Maurya