S. No.StudentSupervisorDetails
1

Anurag
Dr. R Siva ChidambaramBatch: Jan, 2023
Enrolment No.: 20EE23J01001
Email: anuragrajput430 [at] gmail.com
2

Rajan Sahai
Dr S.K. Panigrahi,
Dr. Ravindra Singh Bisht
Batch: Jan, 2023
Enrolment No.: 20EE23J01002
Email: rajan2996 [at] gmail.com
3

Aakriti
Dr Neeraj Jain,
Dr Soumitra Maiti
Batch: Aug, 2022
Enrolment No.: 10CC22A01002
Email: aakriti860 [at] gmail.com
4

Gayatri Devi
Batch: Aug, 2022
Enrolment No.: 20EE22A01004
Email: gayatrikapil [at] gmail.com
5

Avinash Kumar Yadav
Dr. Debdutta GhoshBatch: Aug, 2022
Enrolment No.: 20EE22A01003
Email: Aviaastf [at] gmail.com
6

Vineet Kumar Saini
Dr S K Panigrahi
Dr Yashawant Dev Panwar
Batch: Aug, 2021
Enrolment No.: 20EE21A01006
Email: vineet [at] cbri.res.in
7

Reetam Chaudhary
Dr L P SinghBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 10PC21A01001
Email: hrishi.geo [at] gmail.com
8

Abhilasha
Dr Rajni Lakhani,
Dr S Maiti,
Er Rajesh Kumar
Batch: Aug, 2021
Enrolment No.: 10CC21A01003
Email: abhilashaprajapati115 [at] gmail.com
9

Supriya
Dr L P SinghBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 10CC21A01001
Email: supriyaalmora [at] gmail.com
10

Siddhartha Jain
Batch: Aug, 2021
Enrolment No.: 20EE21A01005
Email: siddharth.jain [at] kiet.edu
11

Prashant Kumar
Dr H C Arora,
Dr Siva Chidambaram
Batch: Aug, 2021
Enrolment No.: 20EE21A01004
Email: prashantpathyan [at] gmail.com
12

Ajeet Kumar Verma
Dr Anindya PainBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 20EE21A01002
Email: ajeetce0006 [at] gmail.com
13

Aman Kumar
Dr Harish Chandra Arora,
Dr R Siva Chidambaram
Batch: Jan, 2021
Enrolment No.: 20EE21J01006
Email: aman.civil16 [at] outlook.com
14

Dinesh Kumar Malviya
Dr D P Kanungo,
Mr Manojit Samantha
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 20EE20A01005
Email: dineshmalviya2010 [at] gmail.com
15

Aparna Chaturvedi
Dr Suvir Singh,
Dr Nawal Kishor Banjara
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 20EE20A01003
Email: aparnaptaparia [at] gmail.com
16

Shubham Chaudhary
Dr S Sarkar,
Dr Anindya Pain
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10PP20A01005
Email: chaudharys819 [at] gmail.com
17

Prachi Chandna
Dr S Sarkar,
Mr Kaushik Pandit
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10PP20A01004
Email: prachichandna001 [at] gmail.com
18

Rajashree Pati
Dr D P Kanungo,
Mr Manojit Samantha
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10PP20A01003
Email: rajashreep2009 [at] gmail.com
19

Neeraj
Dr S Sarkar,
Mr Kaushik Pandit
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10PP20A01002
Email: neerajdahiya413 [at] gmail.com
20

Mohd Hanifa
Dr L P SinghBatch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10CC20A01006
Email: mhanifa8 [at] gmail.com
21

Jyoti
Dr L P Singh,
Dr S K Singh
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 10CC20A01002
Email: jyoti0001ahlawat [at] gmail.com
22

Suvam Das
Dr S Sarkar,
Dr D P Kanungo
Batch: Jan, 2020
Enrolment No.: 10PP20J01008
Email: suvamdas641 [at] gmail.com
23

Amith KS
Dr S Ganesh KumarBatch: Jan, 2020
Enrolment No.: 20EE20J01004
Email: amithkadaba [at] gmail.com
24

Vivek Aggarwal
Dr Chandan S Meena,
Dr Ashok Kumar,
Dr Tabish Alam
Batch: Jan, 2020
Enrolment No.: 20EE20J01003
Email: vivekaggarwal94 [at] gmail.com
25

Vaibhav Mittal
Dr D P Kanungo,
Dr M Samanta
Batch: Aug, 2019
Enrolment No.: 20EE19A01001
Email: vaibhavmittal2909 [at] gmail.com
26

Mahesh Gaikwad
Dr Suvir Singh,
Dr N Gopalakrishnan,
Dr Harpal Singh
Batch: Jan, 2019
Enrolment No.: 20EE19J01002
Email: maheshdgaikwad [at] yahoo.com
27

Aarti Solanki
Dr L P Singh,
Dr S R Karade
Batch: Aug, 2018
Enrolment No.: 10CC18A01004
Email: mail2aartisolanki [at] gmail.com
28

Ekansh Agarwal
Dr A Pain,
Dr S Sarkar
Batch: Aug, 2018
Enrolment No.: 20EE18A01003
Email: ekansh1294 [at] gmail.com
29

A Bhawani
Dr Suvir Singh,
Dr A K Minocha,
Dr Nawal Kishor Banjara
Batch: Aug, 2017
Enrolment No.: 30EE15A01005
Email: bhawaniaes [at] gmail.com
30

Anujay Rawat
Dr S R Karade,
Dr P C Thapliyal
Batch: Aug, 2017
Enrolment No.: 30EE15A01002
Email: anujayrawat123 [at] gmail.com
31

Tarun Jami
Dr S R Karade,
Dr L P Singh
Batch: Aug, 2017
Enrolment No.: 20EE17A01001
Email: tarunjami [at] gmail.com