S NoBatchName of Student
1Aug, 2021Ajeet Kumar Verma
2Aug, 2021Shyamal Kumar
3Aug, 2021Prashant-Kumar
4Aug,2021Siddharth Jain
5Aug, 2021Vineet Kumar Saini
6Aug, 2021Supriya
7Aug, 2021Abhilasha-
8Aug, 2021Reetam Chaudhary
9Jan, 2021Ashutosh Dwivedi
10Jan, 2021Aishwarya Badkul
11Jan,2021Aman Kumar
12Aug, 2020Jyoti
13Aug,2020Mohd Hanifa
14Aug, 2020Neeraj
15Aug,2020Rajashreepati
16Aug, 2020Prachi Chandna
17Aug,2020Shubham Chaudhary
18Aug,2020Nitish Raj Chandra
19Aug,2020Kapil Garg
20Aug, 2020Rajpurohit Karan Singh
21Aug, 2020Aparna Chaturvedi
22Aug,, 2020Dinesh Kumar Malviya
23Jan,2020Vivek Aggarwal
24Jan, 2020Amith Ks
25Jan, 2020Suvam Das
26Aug, 2019Vaibhav Mittal
27Aug, 2019Sanjeew Kumar Singh
28Jan, 2019Mahesh Gaikwad
29Jan, 2019Akash Deep.
30Jan,2019Nishant Raj Kapoor
31Aug,2018Shubham Singha!
32Aug,2018Ekansh Agarwal
33Aug, 2018Aarti Solanki
34Aug,.2017Tarun Jami
35Aug,2017Anujay Rawat
36Aug,2017A Bhawani
37Aug, 2016Rajesh Kumar Dash