S. No.StudentSupervisorDetails
1

Nighot Nikhil Sanjay
Dr. Srinivasa Rao Naik B, Sh. Rajesh KumarBatch: Aug,2022
Enrolment No.: 32EE22A01002
Email: nikhilnighot73 [at] gmail.com
2

Gopal Das
Dr. Manojit SamantaBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 32EE21A01007
Email: gopal.cbri21a [at] acsir.res.in
3

Chandra Shekhar Kr Singh
Dr. Ashok Kumar Singh, CSIR-CIMFR,
Mr. Koushik Pandit
Batch: Aug, 2021
Enrolment No.: 32EE21A01006
Email: chandrashekharsingh9564 [at] gmail.com
4

Lokesh S.
Dr. R Siva ChidambaramBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 32EE21A01005
Email: lokesh.cbri21a [at] acsir.res.in
5

Preeti
Mr Prasanta karBatch: Aug, 2021
Enrolment No.: 32EE21A01002
Email: preeti89429 [at] gmail.com
6

Priyanka Sharma
Dr Anindya PainBatch: Aug, 2020
Enrolment No.: 32EE20A01004
Email: priyankasharma1608m [at] gmail.com
7

Nagesh Pratap Singh
Dr. Santha Kumar G,
Dr. S. Ganesh Kumar
Batch: Aug, 2020
Enrolment No.: 32EE20A01005
Email: nageshpratapauto [at] gmail.com
8

Mohan Lal
Dr. R Siva ChidambaramBatch: Aug, 2020
Enrolment No.: 32EE20A01007
Email: mp917444 [at] gmail.com
9

Asit Bayen
Dr. D. P Kanungo,
Dr. Manojit Samanta
Batch: Jan,2020
Enrolment No.: 32EE20J01007
Email: asitbayen [at] gmail.com%20
10

K N V Sai Teja
Dr. Debdutta GhoshBatch: Jan,2020
Enrolment No.: 32EE20J01005
Email: tejakuchipudi999 [at] gmail.com
11

Moka Vijay Tarun Kumar
Dr. R. Siva ChidambaramBatch: Aug, 2019
Enrolment No.: 32EE19A01007
Email: tarunkumarmoka [at] gmail.com
12

Yogesh R V
Dr S Ganesh Kumar,
Dr Santha Kumar G
Batch: Aug, 2019
Enrolment No.: 32EE19A01006
Email: yogeshrv17 [at] yahoo.com
13

Moka Eswar
Dr. Ajay Chourasia,
Dr. N. Gopalakrishnan
Batch: Aug, 2019
Enrolment No.: 32EE19A01005
Email: mokaeswar148 [at] gmail.com